آمریکا باید به حضور نظامی در سوریه خاتمه بدهد

سوریه معتقد است حضور نظامی آمریکا در منطقه معنای خود را از دست داده است.