تلاوت مجلسی آیات ۱۹۲-۲۲۰ سوره شعراء باصدای احمد ابوالقاسمی

تلاوت مجلسی آیات ۱۹۲-۲۲۰ سوره شعراء توسط احمد ابوالقاسمی در اینجا قابل دریافت است.