افزایش قیمت آب در سوسنگرد قانونی نیست

فرماندار دشت آزادگان افزایش قیمت آب تصفیه توسط توزیع کنندگان آب در این شهرستان را غیرقانونی عنوان کرد.