طرح کلونی‌های صنایع دستی در قالب «مجتمع آبگینه» پیگیری می‌شود/«آبگینه» گام اول برای ثبت تهران به عنوان شهر جهانی شیشه