افسردگی در مردان با فعال سازی یک ژن کاهش می یابد

دانشمندان آمریکایی در تحقیقاتی که در مورد افسردگی انجام دادند متوجه شدند با فعال کردن یک ژن خاص، افسردگی ناشی از استرس در مردان از بین می رود.