باغات در اختیار بنیاد مستضعفان به بهترین شکل اداره می‌شود

سعیدی کیا گفت: باغاتی که در اختیار بنیاد است به بهترین شکل اداره می‌شود و هماهنگی کامل میان بنیاد و شهرداری وجود دارد.