حراست از اموال دولتی با احیای حوزه مشارکت در سازمان ملی زمین و مسکن/ زمین قابل تولید مجدد نیست

نبیان احیای حوزه مشارکت در سازمان ملی زمین و مسکن را ضامن حفظ منابع موجود سازمان و منافع نسل‌های آینده کشور دانست.