مجلس ایران، اجازه دریافت اعتبار از روسیه را داد

مجلس ایران به دولت اجازه داد که وامی را به ارزش پنج میلیارد دلار از روسیه دریافت کند.