۲۰ دلال بازار ارز در ایران بازداشت شدند

رئیس پلیس تهران اطلاع داد که ۲۰ دلال ارز بازداشت شده و بیان داشت که اعلام قیمت نادرست و دروغین برای ارز ممنوع است.