مراسم فوتی که به قه قه تبدیل شد + ویدئو

این مرد ایرلندی با صدایی که در زمان مرگش پخش شد، اقوامش را به خنده وا داشت.