موضوع گفتگوی وزیر دفاع روسیه و رئیس پنتاگون چه بود؟

شایگو و رئیس پنتاگون، در یک گفتگوی تلفنی به موضوع بحران جدید سوریه پرداختند.