اسد:احیای مناسبات با ترکیه ممکن خواهد بود اگر آنکارا از حمایت از تروریست ها دست بردارد